00353 (01) 254 4010

Glaxo SmithKline New Office Development Rathfarnham